3 فروردین 1397
صفحه اصلی

لذت بردن از خدایان مهاجم

در سال 2014 میلادی، دونالد تامپف درمورد برنامه های خود به عنوان یک مذاکره کننده مورد احترام قرار گرفت. در گفتگوها او به عنوان رییس جمهور او را مورد انتقاد قرار داد. قادر به حل دو معضل ترین و ترسناک صلح در خاورمیانه و رسیدن به یک مصالحه منطقی در مورد اسلحه است. او گفت که او به لیموی خود می آید و به دفتر مرکزی NRA در حومه شهر وی