5 اردیبهشت 1397
صفحه اصلی

برادر من کوین خسته از برنده شدن نیست

پشتیبانی شده توسط SundayReview Op Ed Columnist من برادر کوین از WinningMaureen DowdNOV 23 2017 ادامه خواندن mainShow این صفحهContinue خواندن صفحه اصلی داستان مقدمه پنجره magnum getFlags indexOf headlineBalancer 0 پنجره magnum headlineBalancer پنجره magnum headlineBalancer initialize پنجره magnum headlineBalancer shouldRun پنجره magnum headlineBalancer مقداردهی اولیه عملکرد عکس var رقم قطعه storyHeader var html header headline storyMeta mediaActionOverlay supportBy var story document getElementById story var